Поръчка и изработка

При възлагането на поръчката възложителят е длъжен да опише подробно нейните характеристики:  тип на изделието,  краен размер, тираж, цветност, вид медиа (хартия), срок за изработка, довършителни процеси, както и други характиристики, които са характерни за дадения продукт (щанцоване, рязане, биговане, лепене и/или др). Отговорността при всеки неспоменат параметър при поръчката се носи от възложителя.

За да се избегнат несъответствия между представата на възложителя за даден продукт и реалната му изработка, се препоръчва да се изработи предварителна мостра, която да бъде одобрена преди изделието да се пусне в тираж или да бъде предоставен макет на продукта, ако вече е бил произвеждан. Ако тази процедура се прескочи и крайния продукт е незадоволителен за възложителя, всички последващи промени и ретиражирания следва да бъдат за сметка на възложителя.

Предаването на поръчката може да се извърши чрез куриерска фирма, избрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или чрез лично предаване. Куриерските услуги са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че изрично не е договорено обратното.

При приемането на поръчката се подписва двустранен приемо-предавателен протокол или разписка за получаване от упълномощени представители на двете страни. Рекламации се приемат в случай, че описаните от възложителя характеристики при описването и договарянето на поръчката не съответстват на крайния продукт.

При явни грешки от страна на изпълнителя, възложителят има право да върне поръчката в момента на нейното получаване. При неявни/скрити/ грешки от страна на изпълнителя, възложителят има право да върне поръчката до три работни дни след нейното приемане.

Начин на плащане

Авансово плащане чрез банков превод

Обработката започва след получаване на плащането, а сумата се дебитира с банков превод. Фактурата се издава в деня на изпращане (с дата не по-късно от 5 дни след получаване на плащането). Моля, цитирайте номера на поръчката като основание за плащането/превода. Уверете се, че банковите такси не се приспадат от сумата на превода. В този случай продукцията няма да започне, тъй като плащането не е получено в пълен размер. Обърнете внимание, че при онлайн банковите преводи е необходимо време за обработка от страна на банката от 1 работен ден. За вътрешно счетоводство трябва да се добави допълнително още 1 работен ден.

Плащане при доставка

Този начин на плащане ви предоставя възможност да заплатите стоката в момента на получаването ѝ, независимо дали ще изберете доставка до адрес, офис на куриерска фирма или ги вземете от наш адрес.